House in Chinese

Welcome to your House

卧室 (wòshì)

书房 (shūfáng)

卫生间 (wèishēng jiān)

楼上 (lóushang)

楼下 (lóuxià)

餐厅 (cāntīng)

厨房 (chúfáng)

休息室 (xiūxí shì)

家人 (jiārén)

老家 (lǎo jiā)

家庭 (jiā tíng)

人家 (rén jiā)

国家 (guó jiā)

搬家 (bān jiā)

回家 (huí jiā)

房子 (fáng zi)

屋子 (wū zi)

排屋 (pái wū)

招待所 (zhāo dài suǒ)

独立式的房子 (dúlì shì de fángzi)

乡间别 墅 (xiāngjiān biéshù)

公园 (gōngyuán)

住宅 (zhù zhái)

洗手间 (xǐshou jiān)

地下室 (dìxià shì)

办公室 (bàngōngshì)

车库 (chēkù)

楼梯 (lóutī)

窗子 (chuāngzi)

墙 (qiáng)

床 (chuáng)

沙发 (shā fā)

椅子 (yǐzi)

灯 (dēng)

花园 (huāyuán)

门 (mén)

邻居 (línjū)

烤箱 (kǎoxiāng)

冰箱 (bīngxiāng)

桌子 (zhuōzi)

书架 (shūjià)

书桌 (shūzhuō)

电视 (diànshì)

洗衣机 (xǐyījī)

在我家 (zài wǒjiā)

我吸尘 (wǒ xī chén)

我们的家 (wǒmen de jiā)

我熨 (wǒ yùn)

我洗碗 (wǒ xǐ wǎn)

我打扫房子 (wǒ dǎsǎo fángzi)

你有房子吗?(nǐ yǒu fángzi ma?)

买房 (mǎifáng)

租房 (zūfáng)

你住在哪里? (nǐ zhù zài nǎ lǐ? )

你的家有几个房间? (nǐ de jiā yǒu jǐ gè fáng jiān?)

你的家是租的还是买的? (nǐ de jiā shì zū de hái shì mǎi de)

多少钱一个月? (Duō shǎo qián yī gè yuè?)