Chinese Numbers

Welcome to your Chinese Numbers

零 (Líng)

二 (Èr)

一 (Yī)

三 (Sān)

四 (Sì)

五 (Wǔ)

六 (Liù)

七 (Qī)

八 (Bā)

九 (Jiǔ)

十 (Shí)

十一 (Shí yī)

十二 (Shí èr)

十三 (Shí sān)

十四 (Shí sì)

十六 (Shí liù)

十五 (Shí wǔ)

十七 (Shí qī)

十八 (Shí bā)

十九 (Shí jiǔ)

二十 (Èr shí)

二十一 (Èr shí yī)

二十二 (Èr shí èr)

二十三 (Èr shí sān)

二十四 (Èr shí sì)

二十六 (Èr shí liù)

二十五 (Èr shí wǔ)

二十七 (Èr shí qī)

三十 (Sān shí)

二十八 (Èr shí bā)

三十一 (Sān shí yī)

二十九 (Èr shí jiǔ)

三十二 (Sān shí èr)

三十三 (Sān shí sān)

三十四 (Sān shí sì)

三十五 (Sān shí wǔ)

三十六 (Sān shí liù)

三十七 (Sān shí qī)

三十八 (Sān shí bā)

三十九 (Sān shí jiǔ)

四十 (Sì shí)

四十一 (Sì shí yī)

四十二 (Sì shí èr)

四十三 (Sì shí sān)

四十四 (Sì shí sì)

四十六 (Sì shí liù)

四十五 (Sì shí wǔ)

四十七 (Sì shí qī)

四十九 (Sì shí jiǔ)

四十八 (Sì shí bā)

五十 (Wǔ shí)

五十一 (Wǔ shí yī)

五十二 (Wǔ shí èr)

五十三 (Wǔ shí sān)

五十四 (Wǔ shí sì)

五十五 (Wǔ shí wǔ)

五十六 (Wǔ shí liù)

五十七 (Wǔ shí qī)

五十八 (Wǔ shí bā)

五十九 (Wǔ shí jiǔ)

六十 (Liù shí)

六十一 (Liù shí yī)

六十二 (Liù shí èr)

六十三 (Liù shí sān)

六十四 (Liù shí sì)

六十五 (Liù shí wǔ)

六十六 (Liù shí liù)

六十七 (Liù shí qī)

六十八 (Liù shí bā)

七十 (Qī shí)

六十九 (Liù shí jiǔ)

七十一 (Qī shí yī)

七十二 (Qī shí èr)

七十三 (Qī shí sān)

七十四 (Qī shí sì)

七十六 (Qī shí liù)

七十五 (Qī shí wǔ)

七十七 (Qī shí qī)

七十八 (Qī shí bā)

七十九 (Qī shí jiǔ)

八十 (Bā shí)

八十一 (Bā shí yī)

八十二 (Bā shí èr)

八十三 (Bā shí sān)

八十四 (Bā shí sì)

八十五 (Bā shí wǔ)

八十六 (Bā shí liù)

八十七 (Bā shí qī)

八十八 (Bā shí bā)

八十九 (Bā shí jiǔ)

九十 (Jiǔ shí)

九十一 (Jiǔ shí yī)

九十四 (Jiǔ shí sì)

九十二 (Jiǔ shí èr)

九十三 (Jiǔ shí sān)

九十五 (Jiǔ shí wǔ)

九十六 (Jiǔ shí liù)

九十七 (Jiǔ shí qī)

九十八 (Jiǔ shí bā)

九十九 (Jiǔ shí jiǔ)

一百 ( Yì bǎi)

年 (nián)

月 (yuè)

日 (rì)

岁 (suì)

号 (hào)

几 (jǐ)

多 (duō)

大 (dà)

百 (bǎi)

千 (qiān)

万 (wàn)

亿 (yì)

兆 (zhào)

两 (liǎng)

两百 (liǎng bǎi)

两千 (liǎng qiān)

Ask us a question!
  • LTL Avatar Manuel Saldaña Quintans
    Manuel Saldaña Quintans , Student Advisor

    Welcome to LTL Language School!

    How can I help you?